Bài thi đấu AEROBICS tự chọn – đội Hải Phòng – Giải hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ VII – Phú Thọ 2008.
Video Rating: 4 / 5

Email This Post Email This Post