The original Step Reebok video, realsed on VHS in 1992. Featuring Gin Miller, the creator of Step Reebok. © Reebok. More Step Workouts at http://stepsimply.com.
Video Rating: 4 / 5

AEROBICS – Thể Dục Thẩm Mỹ BEAUTY CLUB – 102 Lê Viết Thuật – Bài Giật Bụng 10p cung cấp nhạc, video thể dục thẩm mỹ cho các trung tâm, hướng dẫn viên bộ môn …
Video Rating: 4 / 5

Email This Post Email This Post